Пещерен клуб и Спелео училище София
Пещерен клуб и Спелео училище София
Българска Федерация по Спелеология
Основно меню
Начало
Клубът
Спелео Училище
Технически описания
Новини
Форум
Галерия
Полезно
Контакти
Кой е тук?
В момента има 9 посетителя в сайта

АБВ - НАТОВАРВАНИЯ Печат
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
Автор: ПКСУ София   
Вторник, 22 Май 2007г.
4.6. НАТОВАРВАНИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНО ОПЪНАТО ВЪЖЕ ЗА ТРОЛЕЙ

Видът на едно добре опънато въже за тролей обикновено създава чувството за по-голяма сигурност при преминаване по него, отколкото ако е провиснало. За съжаление това чувство е измамно, защото колкото въжето е по-опънато, толкова по-лесно може да се скъса при натоварване. Ако ъгълът на провисване на въжето например е само 10о, натоварването в точките АиВ (фиг. 21) нараства три пъти, което вече крие сериозна опасност. Защо става така?
Фиг. 21

Фиг. 21. Схема за силите при натоварване на хоризонтално опънато въже


Да проследим какъв ще бъде резултатът при статично натоварване на хоризонтално опънато въже със сила Р=80кгс, колкото обикновено е теглото на един спелеолог с екипировката. Най-простата формула за пресмятане на усилието в т. А (или в т. В)е FA= P/2 . l/h,като приемаме, че силатаРдействува в средата на въжето между точките А и В.Ако l =12 м и h = 2 м (при тези условия ъгълът на провисване е сравнително близък до 10о),то FA = 80/2 . 12/2 = 40 . 6 = 240 кгс. Също толкова ще бъде и усилието в т. В.Или все едно, че теглото на спелеолога изведнаж се е увеличило три пъти. По този начин "насилствено" принуждаваме въжето да понесе натоварване от 240 вместо от 80 кг.

При екипиране винаги трябва да се има пред вид, че когато едно въже е опънато хоризонтално, колкото е по-малък ъгълът на провисването му, стойността на силата, която ще действува в точките АиВ,ако бъде натоварено, се увеличава и обратно. Стойността й ще бъде равна на Р,ако ъгълът на провисване е 30о. При по-малък ъгъл въжето винаги се пренатоварва в местата на закрепванията. Това се отнася и за натоварванията, на които се подлагат въжето и закрепванията на хоризонтални парапети.

Да се запомни:

- при организиране на тролей достатъчно е въжето между закрепванията да бъде опънато само със силата на ръцете.

4.7. НАТОВАРВАНИЯ НА ЗАКРЕПВАНИЯ, НАПРАВЕНИ ПОД ФОРМАТА НА У

По отношение на натоварванията, на които се подлагат закрепванията, направени под формата на У, и на въжето, фиксирано към тях, принципно важат същите постановки както и за въже, опънато хоризонтално за тролей. Обаче в процеса на екипиране правилното организиране на закрепването трудно може да бъде преценявано по ъгъла на провисване на неговите рамена. В повечето случаи опорите се позиционират в различни хоризонтални равнини, рамената сключват с тях различни ъгли и много често са с различна дължина. Всичко това прави закрепването повече или по-малко асиметрично, а преценката за натоварването на всяка от опорите и въжето - по-трудна. Затова, без да навлизаме в подробности, в практическата работа трябва да се ръководим само от големината на ъгъла, който сключват помежду си двете му рамена. Той не бива да е по-голям от 120о независимо от това, дали е симетрично или асиметрично. При такъв ъгъл и симетрично закрепване натоварването на рамената и опорите е равномерно и е равно на Р (фиг. 22 а). С увеличаване на ъгъла над 120онатоварването им много бързо нараства (фиг. 22 б).
Фиг. 22

Фиг. 22.Натоварване на закрепване У при различни ъгли между рамената

Фиг. 23

Фиг. 23.Намаляване на натоварването чрез сдвояване на въжето, фиксирано към по-високата опора на закрепването

Фиг. 24
Фиг. 24

а - профилна планка; б - таванна планка


Фиг. 25
Фиг. 25. Закрепване У между вертикални стени

Фиг. 26
Фиг. 26 Закрепване У между стени с раздвижен профил
Асиметричните закрепвания винаги се натоварват неравномерно. Рамото, фиксирано по-високо, обикновено е по-дълго и повече се натоварва. Ако се наложи едното от рамената на асиметрично закрепване (пак при ъгъл 120o) да бъде разположено хоризонтално, пренатоварването на другото достига до 20 % от силата Р.Добре е при подобни случаи по-високо разположеното рамо да се направи с клупа на възела (фиг. 23), т. е. да стане двойно, особено ако използуваното въже е с Ф 9 мм.

Закрепвания под формата на У се организират само на сравнително близко разположени една срещу друга стени. При разрушаване на която и да е от опорите факторът на падане е много нисък, но съществува риск за удар на спелеолога в срещуположната стена поради пандюла, който е неизбежен. Неговата амплитуда е пропорционална на дължината на съответното рамо на закрепването. Затова, ако рамената са много дълги, трябва да се търси друг начин за екипиране на отвеса.
Фиг. 27

Фиг. 27. Схеми на закрепвания У с три възела осморка:

а - направено с вьжето, с което се екипира; б - направено с отделна парче въже

При направата на такива закрепвания трябва да се държи сметка и за ъгъла, под който планките ще се натоварят. Профилните планки са устойчиви на натоварване само до ъгъл от 45o (фиг. 24 а). Ако се натоварят под по-голям ъгъл, може да се огънат, да се счупят или да скъсат болта, с който са фиксирани. Затова ъгълът между рамената на закрепването не трябва да превишава 90o, ако планките са фиксирани на отвесни стени (фиг. 25). За да се намали усилието, което се упражнява върху тях, трябва умело да се използува профилът на скалата (фиг. 26) или да се използуват таванни планки, които може да бъдат натоварвани радиално във всички посоки (фиг. 24 б).

При направата на закрепвания У се използуват възлите осморка, девятка,двоен булин или пеперуда. Най-голяма издръжливост имат симетричните закрепвания, направени с три възела осморка (фиг. 27).

Да се запомни:

- за да се разчита на максимална сигурност, ъгълът между двете рамена на закрепванията У трябва да бъде по-малък от 90o.

Съдържание

4.8. НАТОВАРВАНИЯ ПРИ СПУСКАНЕ И ИЗКАЧВАНЕ

В процеса на проникване от действията, които се извършват по време на спускане или изкачване, въжето винаги изпитва значително по-големи натоварвания, отколкото е собственото тегло на спелеолога.

При спускане с десандьор на тласъци, при рязко спиране или отпускане върху него, когато е фиксиран, докато се откачва осигурителният ремък от закрепването, стойността на натоварването може да достигне до 200 кгс. Трябва да се има предвид, че едно и също действие предизвиква толкова по-голямо натоварване, колкото въжето е по-статично и разстоянието между десандьора и закрепването, на което е фиксирано, е по-малко (табл. 9). Това изисква да се проявява повече внимание при сваляне на тежък багаж и най-вече, ако се наложи спускане с пострадал, тъй като натоварванията нарастват двойно.

Таблица 9*

Разстояние до възела на закрепването (м)

Измерено натоварване при спускане (кгс)

въже с Ф 11 мм, удължение 3,5% въже с Ф 11 мм, удължение 1,5%

плавно


на тласъци


плавно


на тласъци

0,5

101

145

94

178

1

100

145

96

179

2

105

145

94

183

4

100

145

94

142

* По А. Демезон

При нормално изкачване по метода "Дед" натоварванията на въжето обикновено варират между 90 и 130 кгс. Обаче при резки движения и в близост до закрепванията може да надхвърлят 270 кгс.


Таблица 10*


Разстояние до възела на закрепването (м)

Измерено натоварване при изкачване (кгс)


въже с Ф 11 мм, удължение 3,5% въже с Ф 11 мм, удължение 1,5%
плавно

рязко


плавно рязко

0,5

110

196

130

239

1

102

189

122

208

2

98

176

119

211

4

90

159

111

195

* По А. Демезон

С приближаване до всяко основно или междинно закрепване те прогресивно се увеличават, като достигат своя максимум с достигането до точката, в която въжето е фиксирано (табл. 10). Статичните въжета ги прехвърлят и върху елементите на закрепванията. Затова в близост до тях изкачването трябва да става плавно, без резки движения. Необходимо е гръдният самохват винаги да е добре опънат от презраменната лента. В противен случай при всяка крачка отпускането върху него става на тласъци, които също увеличават натоварването на въжето.

Всяко по-силно динамично натоварване, докато самохватите са на въжето, може да доведе до много сериозни последствия. От всички звена, които в даден момент участвуват в осигурителната верига, най-опасното са самохватите. И то не толкова поради това, че от всички останали съоръжения имат по начало най-малка издръжливост (за повечето конструкции тя не надминава 500 кгс), а защото локално намаляват издръжливостта на въжето в мястото, притиснато от палеца им. При тегло на изкачващия се 80 кг при всяка крачка то изпитва напречно усилие от 350 кгс в челюстта на всеки един от самохватите. В резултат на това при динамичен удар с фактор на падане1 те направо могат да срежат въжето в точката, притисната от палеца им. Падане с такъвфактор е възможно например при излизане от отвеса, когато спелеологът вече е стъпил на скалата и без да е свалил самохватите си, изкачвайки се по скалата, се озове на нивото на основното закрепване. Подхлъзването от такова положение може да бъде фатално.

При друсане със самохвати обикновено натоварването се поема от гръдния самохват. Ако въжето се среже, водещият самохват чрез осигурителния прусек на педала ще задържи падането, но при условие, че не преплъзне. Единственият засега самохват, който преплъзва при динамичен удар, е шунт. Затова той не бива да се използува за водещ. При инцидент със скъсване на въжето в челюстта на гръдния, ако водещият е шунт, преплъзвайки, може да се изниже от няколкосантиметровия край, който остава под него след скъсване на въжето.

Да се запомни:

- спускането по въжето да не се извършва на тласъци и да не се спира рязко, особено в близост до закрепванията;

- при откачване на осигурителния ремък от карабинерите на закрепванията отпускането върху фиксирания десандьор да става плавно;

- никога да не се допуска да се виси на въжето само с един самохват, ако през това време осигурителният ремък не е закачен за парапет или закрепване;

- да се избягват положения, при които тежестта на тялото продължително трябва да се поема само от водещия самохват, независимо че гръдният също е включен към въжето.

 
Къде ще ходим
Календар на републикански, клубни и други прояви...
Последни албуми в галерията
Поддръжка
Партньори

outsider_logo

Алпи

Стената

Go!Outdoor

Булинс


 

© 2020 Пещерен клуб и Спелео училище София
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.